Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.udrozovanydomov.cz.S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený.Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.udrzovanydomov.cz/sk je spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o., sídlom Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 26011131, DIČ., vložka 19984.

Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je CZECH KÖNIG, s.r.o., Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové a v prípade osobného odberu odberné miesto predávajúceho CZECH KÖNIG, s.r.o., Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové, Česká republika.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.udrzovanydomov.cz/sk odoslaná objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržanie objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru.Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť telefonicky, e-mailom alebo iným elektronickým spôsobom. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutne potrebnú na jej vybavenie, pričom po túto dobu má spotrebiteľ elektronický prístup ku kúpnej zmluve alebo je možné si ju na žiadosť spotrebiteľa sprístupniť.Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

3. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, tzn. napr. písomným vyhlásením v papierovej podobe alebo elektronickej e-mailom, atď. alebo ústne telefonicky. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal. Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese sídla spoločnosti, pričom spotrebiteľ znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní.

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný.Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, predávajúci uplatní náhradu škody, spotrebiteľ súhlasí s úhradou neúplného, poškodeného či viditeľne opotrebovaného tovaru v plnej výške.

4. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

5. Doprava

Náklady na dopravné aj balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, znáša kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho.

6. Platobné podmienky

Dobierka - peniaze v hotovosti alebo platobnou kartou za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru vodičovi prepravnej služby v uvedenej mene.

On-line platba vopred platobnou kartou alebo okamžitým bankovým prevodom.On-line platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate.Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s.je licencovaná.Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dozorom Českej národnej banky.Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Hotovosť (osobný odber) - tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke predávajúceho v mene CZK, a to po potvrdení SMS alebo e-mailom zo strany predávajúceho, že tovar je na pobočke pripravený na vyzdvihnutie.Pri osobnom odbere nie je možné platiť na mieste platobnou kartou.

7. Práva z vadného plnenia

Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr.Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

b) na odstránenie vady opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady.Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho;to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na tejto adrese pre zaslanie a osobné doručenie tovaru: CZECH KÖNIG, s.r.o., Drevárska 491, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

9. Riešenie spotrebiteľských sporov mimosúdnou cestou tzv. ADR – Alternative Dispute Resolution

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

https://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

10. Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené s CZ DPH 21%, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr.do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na druh platby zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny popr.predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny.V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom a je podnikajúcim subjektom na Slovensku a platiteľ DPH, tak fakturácia podlieha režimu prenesenej DPH, tzn.ceny sú uvedené v zhrnutí objednávky bez českého DPH 21%, tzn.faktúra je v režime prenesenej daňovej povinnosti.Daň odvedie zákazník.

Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad.

Zľavy na tovar sa riadia podľa platnej legislatívy.

11. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu oznámené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenské republiky. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu alebo vymazanie e-mailom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

Po uskutočnení objednávky, bude odovzdaný e-mail zákazníka, meno, adresa, telefónne číslo prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. s čím kupujúci výslovne súhlasí.

12. Záverečné dojednanie

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručení predávajúcemu ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.Jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky.Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky.

 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 6. januára 2023.